SRF-REPRODUCTION PRIZE 2020 announced

Aug 27, 2020

Congratulations to winners of the SRF-Reproduction 2020 prize.  Authors Zhenzhen Zhang , Changjiu He, Lu Zhang , Tianqi Zhu , Dongying Lv , Guangdong Li, Yukun Song, Jing Wang , Hao Wu, Pengyun Ji and Guoshi Liu for Alpha-ketoglutarate affects murine embryo development through metabolic and epigenetic modulations.