News & Events

SRF-REPRODUCTION  PRIZE 2020 announced

SRF-REPRODUCTION PRIZE 2020 announced

Congratulations to winners of the SRF-Reproduction 2020 prize.  Authors Zhenzhen Zhang , Changjiu He, Lu Zhang , Tianqi Zhu , Dongying Lv , Guangdong Li, Yukun Song, Jing Wang , Hao Wu, Pengyun Ji and Guoshi Liu for Alpha-ketoglutarate affects murine embryo...

Update on Fertility Conference – Virtual Fertility 2021

Update on Fertility Conference – Virtual Fertility 2021

The 2021 Joint Conference of the Association of Reproductive & Clinical Scientists, British Fertility Society and the Society for Reproduction & Fertility are pleased to announce official plans for the delivery of Fertility 2021. The conference will now be...

Point of View

Point of View

Reproduction has launched a new article type called Point of View.

Reproduction Impact Factor 2019

Reproduction Impact Factor 2019

We are pleased to announce that the Society’s journal, Reproduction has an increased 2019 impact factor of 3.206.